Je lichaam vertelt je wat goed voor je is
 - als je tenminste luistert.
Maar hoe kunnen we luisteren
als we steeds ons verstand achterna lopen?
Algemene voorwaarden 

Betalingsvoorwaarden  
• De actuele tarieven vindt u op tarieven pagina van mijn website (www.haptotherapie-dk.nl).  
• Ook de intake/kennismaking wordt in rekening gebracht als een behandeling.  
• Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden (tijdens werkdagen): dit is kosteloos. 
Indien dit niet gebeurt, wordt 75% van het tarief van het consult in rekening gebracht.  
• Indien er onenigheid ontstaat ten aanzien van het tijdstip van de geplande behandeling is het aan 
de cliënt, door middel van de door de (therapeut ingevulde) afsprakenkaart, om de juistheid van  
geschil aan te tonen.  
• Op verzoek van de cliënt kan de therapeut de afspraak op een afsprakenkaart noteren.  
• Facturen worden aan het einde van de behandeling direct aan u meegegeven.  
• De betalingstermijn voor facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum.  
• Na het verstrijken van deze termijn ontvangt u een aanmaning met het verzoek de nota alsnog 
binnen twee weken te betalen. Doet u dit niet dan treedt verzuim in en staat het de haptotherapeut 
vrij om zonder ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.  
• Naast de declaratie zal in geval van ingebrekestelling ook de wettelijke rente worden gevorderd. 
Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste  
van de cliënt.  
 
Behandeling  
• Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten tot een uur.  
• Uitgangspunt is dat de eerste drie sessies in het teken van de intake staan. Tijdens de derde of 
vierde sessie vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere 
afspraken worden gemaakt. Tijdens deze sessie zal de therapeut u vragen een 
behandelovereenkomst te ondertekenen.  
• Tijdens een sessie werkt de therapeut via gespreksvoering aanraking en positionering.  
• Als haptotherapeute hebben wij ons te houden aan de beroepscode. U kunt de beroepscode 
vinden op de website.  
 
Privacy reglement  
• Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij volgen het beleid van de nieuwe Algemene Verordening 
gegevensbescherming (AVG) Informatie kunt u vinden op de website onder ‘Uw privacy’.  
 
Klachtenregeling  
• Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.  
• De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te 
komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan 
de klachtencommissie van de VVH indien de klacht over Sandra van den Broek gaat. (zie voor 
meer informatie de brochures in de praktijk of de website van de VVH). De klachtencommissie 
bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.  
• Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij 
opnemen.  
 
AGB-code zorgverzekeraar 90033078  
AGB-code praktijk 9012814  
VVH lidmaatschap nummer 402A  
KvK 20148536